Kompanija Bonneli poseduje više različitih sertifikata za standarde kvaliteta.

Dobijeni sertifikati za proizvodnju dušeka su sledeći:

 • ISO 9001:2008
 • ISO 14001:2004
 • OHSAS 18001:2007
 • Excellent – Small and Medium Enterprises, Privredna komora Srbije – Osnova za izdavanje sertifikata je kreditni izveštaj i redovno nadgledanje od strane bonitetne kompanije Coface.
 • Euroinspekt – Potvrda da uzorci ispitani u Labaratoriji za ispitavanje kvaliteta namještaja odgovaraju hrvatskim normama D.E2.103., D.E2.103/1
 • CIS Institut – Uverenje o kvalitetu
 • Jugoinspekt – Uverenje o kontrolisanju kvaliteta i kvantiteta za naddušek Memory 3D

Standardi kvaliteta

Standard ISO 9001:2008 je okvir za sprovođenje sistema menadžmenta kvalitetom i pruža mogućnost za organizacione performanse u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga. Uvođenje ISO 9001:2008 sistema menadžmenta kvalitetom je signal vašim kupcima i potrošačima da kontinuirano proizvodite proizvod ili uslugu ugovorenog kvaliteta u ugovoreno vreme (koncept Just in Time). Kvalitet svih procesa daje kvalitet proizvoda i usluga, a to je ono što se ceni u današnje vreme.

Osnove ISO 9001:2008 (QMS-a) su sledeće:

 • Politika kvaliteta,
 • Upravljanje dokumenata,
 • Upravljanje zapisima,
 • Interna provera,
 • Upravljanje neusaglašenostima,
 • Korektivne mere,
 • Preventivne mere,
 • Stalno poboljšanje.

Koristi ISO 9001:2008 su sledeće:

 • Poboljšava finansijsko poslovanje,
 • Povećava reputaciju,
 • Povećava nivo zadovoljstva kupaca,
 • Poboljšava upravljanje operativnih procesa
 • Obezbeđuje konkurentsku prednost,
 • Usaglašenost sa zakonskom regulativom,
 • Sposobnost da se globalno nadmeću kvalitetom i cenom,
 • Pristup novim tržištima,
 • Poboljšavanje odnosa sa kupcima i dobavljačima,
 • Poboljšana usmerenost na potrošača i proces orijentacije,
 • Stalno poboljšanje upravljanja kvalitetom.

ISO 14001:2004 predstavlja standard koji omogućuje smanjenje negativnih ekoloških uticaja i promovisanje ekoloških poslovnih običaja.

Osnove ISO 14001:2004 (EMS-a) su sledeće:

 • Politika zaštite životne sredine,
 • Identifikacija značajnih ekoloških aspekata i uticaja,
 • Razvoj ciljeva i programa,
 • Plan implementacije za ispunjenje ciljeva i programa,
 • Identifikovanje zahteva obuke i
 • Preispitivanje od strane rukovodstva.

Koristi ISO 14001:2004 su sledeće:

 • Smanjenje odgovornosti i rizika,
 • Olakšavanje poslovnih procesa,
 • Minimiziranje otpada i energije,
 • Niži troškovi distribucije,
 • Poboljšanje poslovnog imidža,
 • Sticanje međunarodnog priznanja i
 • Poboljšanje marketinškog potencijala.

OHSAS 18001:2007 je međunarodno priznat standard za zdravlje i bezbednost (OHS) na radu.

Osnove OHSAS 18001:2007 su sledeće:

 • Politika zaštite životne sredine,
 • Procena rizika po radnim mestima,
 • Razvoj ciljeva i programa,
 • Plan implementacije za ispunjenje ciljeva i programa,
 • Identifikovanje zahteva obuke i
 • Preispitivanje od strane rukovodstva.

Koristi OHSAS 18001:2007 su sledeće:

 • Poboljšava efikasnost i smanjuje broj nesreća na radu,
 • Pokazuje posvećenost zaštiti zaposlenih, imovine i postrojenja,
 • Pokazuje poštovanje zakona,
 • Poboljšava reputaciju ,
 • Unapređen odnos sa partnerima baziran na sigurnosti i zaštiti osoblja, kupaca i dobavljača,
 • Usklađenost sa zakonskim propisima,
 • Povećan kredibilitet preduzeća,
 • Ušteda troškova kroz spremnost na reagovanje u vanrednim situacijama,
 • Unapređen sistem upravljanja rizicima.